Wüstenrot > Povinné ručení - Poradna> Slovníček povinného ručení

Slovníček pojmů povinného ručení

Asistenční služba

služba, která nabízí pomoc v případě, že vozidlo je poškozeno pojistnou událostí mimo trvalé bydliště (možnost rozšíření i v zahraničí). Asistenční službu lze sjednat automaticky k pojištění vozidel nebo samostatně, službu zajišťuje smluvní partner pojišťovny a to v rozsahu stanoveném v pojistných podmínkách pojišťovny. 

Bezeškodní průběh

je časový průběh, který je vymezen trváním vztahu mezi klientem a pojišťovnou, ve kterém nedošlo k pojistné události, za kterou by z pojištění odpovědnosti, které si sjednal pojistník (držitel) vozidla, bylo pojišťovnou plněno odškodnění.

Bonus

tj. sleva z pojistného, výše slevy je poskytována za určité období bezeškodného průběhu. V ČR je možné u povinného ručení bonus nárokovat za období pojištění od 1. 1. 2000.

Frekvence placení pojistného

dohodnutá četnost plateb pojistného pojišťovně (roční, pololetní, apod.).

Krátkodobé pojištění

pojištění sjednané na dobu kratší než jeden rok.

Doklad o pojištění

od 1. 6. 2008 pojištěný prokazuje platné pojištění zelenou kartou.

Likvidátor

odborně kvalifikovaný pracovník, který zodpovídá za likvidaci pojistných událostí, šetří a stanovuje výši odškodnění.

Malus

tj. navýšení pojistného v souvislosti s pojistnou událostí, kterou zavinil pojistník (držitel) vozidla a došlo k odškodnění poškozeného.

Následné pojistné

druhá a každá další platba pojistného.

Oprávněná nebo obmyšlená osoba

fyzická nebo právnická osoba, které smrtí pojištěného vznikne právo na pojistné plnění. Není-li určena v pojistné smlouvě, stanovuje se podle § 817 Občanského zákoníku.

Počátek pojištění

den (a čas), kdy začíná pojištění platit. Tento údaj musí být vždy uveden v pojistné smlouvě. Pokud není datum uvedeno, počátkem pojištění je den následující po uzavření pojistné smlouvy.

Pojistitel

pojišťovna (subjekt, který provozuje pojišťovací činnost na základě povolení ministerstva financí).

Pojistník

osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinna hradit pojistné.

Pojištěný

osoba, na kterou se pojištění odpovědnosti za škodu vztahuje.

Pojistka

písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy.

Pojistná částka

suma uvedená v pojistné smlouvě, tedy dohodnutá částka nejvyššího možného plnění v případě pojistné události.

Pojistné

je úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné se platí za dohodnuté pojistné období nebo najednou za celé pojistné období (roční pojistné).

Pojistná doba

časové vymezení trvání vztahu mezi pojišťovnou a klientem.

Pojistné období

časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud dojde v průběhu pojištění k pojistné události, vzniká pojistiteli povinnost hradit vzniklou škodu.

Pojistná událost

nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její konkretizaci určují všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání.

Pojistné plnění

vyplacená náhrada škod.

Pojistné podmínky

vymezení práv a povinností účastníků pojištění (pojištěný a pojišťovny), která vychází ze zákona o pojišťovnictví a občanského zákoníku.

Poškozený

osoba, které utrpěla škodu provozem vozidla (cizím zaviněním).

Povinné ručení

obecně lidové označení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Připojištění

pojištění, které lze libovolně sjednat na jednu pojistnou smlouvu s jiným hlavním druhem pojištění. Např. k povinnému ručení (jako hlavnímu druhu pojištění) sjednat připojištění čelního skla, připojištění asistenčních služeb atd., dle nabídky pojišťovny.

Smluvní ujednání

závazná ustanovení, která specifikují Všeobecné pojistné podmínky a zahrnují i platné odchylky a doplňky.

Spoluúčast

částka dohodnutá v pojistné smlouvě, která se odečítá od každého pojistného plnění. Pokud škoda nepřesahuje výši dohodnuté spoluúčasti, pojišťovna není povinna plnit.

Storno pojištění

předčasné ukončení pojištění.

Škodní událost

skutečnost, ze které vzniká škoda, která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Všeobecné pojistné podmínky

jsou součástí každého pojištění a pojistné smlouvy. Jejich povinný obsah stanoví § 13 zákona o pojišťovnictví. Tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy.

Územní platnost

území vymezené vyhláškou ministerstva financí a zelenou kartou, na kterém platí povinné pojištění, z něhož je možné hradit škody způsobené třetím osobám.

Výpověď

písemná žádost o ukončení smlouvy. Podmínky předložení a akceptace stanoví všeobecné pojistné podmínky, respektive zákon.

Zákonný zástupce

osoba, která je oprávněná jednat za osobu, jejíž způsobilost je právně omezená.

Zelená karta

je mezinárodní osvědčení o platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem konkrétního vozidla.

Způsob placení pojistného

smluvně dohodnutá forma provedení platby (bezhotovostní, poštovní poukázkou, apod.).

Kalkulator

Novinky

Sleva 30% na pojištění majetku

Sjednejte si pojištění svého majetku nyní o 30% levněji. Zjistěte více »

První povinné ručení bez závazků

Wustenrot pojišťovna zavádí inovované povinné ručení - od 4.9.2012 nabízi Wustenrot vyšší bonusy pro řidiče jezdící bez nehod. Navíc přináší jediněčnou nabídku na českém trhu - možnost kdykoliv ukončit pojištění. více »

Sjednejte si nové pojištění WÜSTENROT ProAuto

Sjednejte si nové komplexní pojištění vozidel WÜSTENROT ProAuto, které spojuje povinné ručení a havarijní pojištění více »