1. Pojistné plnění vyplacené z jedné škodní události nesmí přesáhnout limit pojistného plnění
uvedený v pojistné smlouvě.
2. Pojistitel poskytuje pojistné plnění v tuzemské měně, pokud ze zákona nebo mezinárodních
dohod, které se již staly součástí právního řádu ČR, nevyplývá povinnost pojistitele plnit
v příslušné cizí měně.
3. Pojistitel poskytne plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH), jestliže poškozený je
plátcem této daně a má dle příslušných právních předpisů nárok na její odpočet. V ostatních
případech pojistitel poskytne pojistné plnění včetně DPH. V této souvislosti se za poškozeného
považuje nájemce poškozené věci, jestliže prokazatelně vynaložil náklady na její
uvedení do původního stavu. V ostatních případech se za poškozeného považuje vlastník
poškozené věci.
4. Jako účelně vynaložené náklady spojené s právním zastupováním poškozeného při uplatňování
nároku na náhradu škody podle zákona je pojistitel povinen uhradit jen přiměřené náklady,
které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta podle příslušného právního
předpisu.
5. Nahradil-li pojištěný škodu, za kterou odpovídá poškozenému, má vůči pojistiteli právo na
úhradu vyplacené částky, a to až do výše, do které by byl jinak povinen plnit poškozenému
pojistitel.
6. Pojistitel má vůči pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že
jednání pojištěného vykazovalo známky jednání uvedeného pod některým z níže uvedených
písmen:
a) způsobil škodu úmyslně,
b) porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních
komunikacích a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody, za kterou
pojištěný odpovídá,
c) způsobil škodu provozem vozidla, které použil neoprávněně,
d) bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle zvláštního právního předpisu
ohlásit dopravní nehodu, která je škodní událostí, a v důsledku toho ztížil možnost
řádného šetření pojistitele podle článku 8 písm. e) těchto VPP – POV/02,
e) bezdůvodně nesplnil povinnost podle článku 7 odst. 1 písm. j) až n) a v důsledku toho
ztížil možnost řádného šetření pojistitele podle článku 8, písm. e) těchto VPP – POV/02,
f) bezdůvodně odmítl jako řidič vozidla podrobit se na výzvu příslušníka Policie
České republiky zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo
léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo,
g) nesplnil povinnost podle článku 7 odst. 1 písm. t) těchto VPP-POV/02.
Porušením základních povinností ve smyslu odstavce 6 písm. b) tohoto článku se rozumí:
h) provozoval vozidlo, které svojí konstrukcí a technickým stavem neodpovídá požadavkům
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osob, přepravovaných
osob a věcí,
i) provozoval vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu nebyla schválena,
j) vozidlo řídila osoba, která není držitelem příslušného řidičského oprávnění, s výjimkou
řízení vozida osobou, která se učí vozidlo řídit nebo skládá zkoušku z řízení vozidla, a to
pouze pod dohledem oprávněného učitele nebo řidiče cvičitele individuálního výcviku,
k) vozidlo řídila osoba, které byl uložen zákaz činnosti řídit vozidlo, v době tohoto zákazu,
l) vozidlo řídila osoba, která při řízení vozidla byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo
psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo,
m) předal řízení vozidla osobě uvedené v písmenech j),k) nebo l).
7. Pojistitel má vůči pojistníkovi právo na úhradu částky, kterou vyplatil z důvodu škody způsobené
provozem vozidla, jestliže její příčinou byla skutečnost, kterou pro vědomě nepravdivé
nebo neúplné odpovědi nemohl pojistitel zjistit při sjednávání pojištění a která byla pro
uzavření pojistné smlouvy podstatná.
8. Součet požadovaných náhrad podle odstavce 6 a 7 tohoto článku nesmí být vyšší než plnění
vyplacené pojistitelem v důsledku škodní události, se kterou toto právo pojistitele souvisí.
9. Provozovatel vozidla odpovídá společně a nerozdílně s pojištěným za pohledávku pojistitele
na náhradu vyplacené částky proti pojištěnému podle odstavce 6 písm. b) nebo f) tohoto
článku VPP-POV/02, neprokáže-li, že nemohl jednání pojištěného ovlivnit. Právo na náhradu
vyplacené částky podle odstavce 6 písm. f) tohoto článku VPP-POV/02 proti provozovateli
vozidla nevzniká v případě, kdy provozovatel vozidla utrpěl v době, kdy vozidlo sám neřídil,
škodu podle článku 2 odst. 2 těchto VPP-POV/02, za kterou odpovídá pojištěný, a to do
výše, ve které mu podle zákona vzniklo právo na plnění z pojištění odpovědnosti.
10. Výše náhrady, na kterou pojistiteli vznikne nárok, nesmí přesáhnout úhrn částek, které
pojistitel vyplatil z důvodu pojistné události. Výši náhrady určí pojistitel podle míry porušení
těchto ustanovení a ve výši přiměřené vzhledem ke všem okolnostem daného případu. Tím
není dotčen nárok pojistitele na úhradu dlužného pojistného.
11. Porušil-li pojištěný některou z povinností uvedených v článku 7 odst. 1 písm. j) až n) těchto
VPP-POV/02, je pojistitel oprávněn na něm požadovat úhradu nákladů spojených s šetřením
pojistné události nebo jiných nákladů vyvolaných porušením těchto povinností. Tím není dotčeno
právo pojistitele na úhradu vyplacené částky podle odstavce 6 písm. e) tohoto článku
VPP-POV/02.

Kalkulator

Novinky

Sleva 30% na pojištění majetku

Sjednejte si pojištění svého majetku nyní o 30% levněji. Zjistěte více »

První povinné ručení bez závazků

Wustenrot pojišťovna zavádí inovované povinné ručení - od 4.9.2012 nabízi Wustenrot vyšší bonusy pro řidiče jezdící bez nehod. Navíc přináší jediněčnou nabídku na českém trhu - možnost kdykoliv ukončit pojištění. více »

Sjednejte si nové pojištění WÜSTENROT ProAuto

Sjednejte si nové komplexní pojištění vozidel WÜSTENROT ProAuto, které spojuje povinné ručení a havarijní pojištění více »