Pojistitel je povinen:
a) po uzavření pojistné smlouvy vydat pojistníkovi bez zbytečného odkladu zelenou kartu,
b) bez zbytečného odkladu písemně potvrdit pojistníkovi vrácení zelené karty,
c) do 15 dnů ode dne doručení písemné žádosti pojistníka o vydání potvrzení o době trvání
pojištění odpovědnosti a škodním průběhu kdykoli v době trvání pojištění odpovědnosti
a po zániku pojištění odpovědnosti vydat pojistníkovi toto potvrzení; jestliže pojistník nesplnil
povinnost podle článku 7 odst. 1 písm. q) VPP – POV/02, není pojistitel povinen mu do doby
splnění této povinnosti vydat potvrzení podle tohoto odstavce ani mu vrátit pojistné podle
článku 6 odst. 6 těchto VPP – POV/02,
d) nahradit náklady občanského soudního řízení o náhradě škody a právního zastoupení
pojištěného, pokud se k tomu předem písemně zaváže,
e) bez zbytečného odkladu provést šetření škodní události a ve lhůtě do 3 měsíců ode dne,
kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti,
ea) ukončit šetření pojistné události a sdělit poškozenému výši pojistného plnění, jestliže
nebyla zpochybněna povinnost pojistitele plnit z pojištění odpovědnosti a nároky
poškozeného byly prokázány, nebo
eb) podat poškozenému písemné vysvětlení k těm jím uplatněným nárokům, které byly
pojistitelem zamítnuty nebo u kterých bylo plnění pojistitele sníženo anebo u kterých
nebylo možno ve stanovené lhůtě ukončit šetření,
f) poskytnout pojistné plnění do 15 dnů, jakmile pojistitel skončil šetření nutné ke zjištění
rozsahu její povinnosti plnit nebo jakmile pojistitel obdržel pravomocné rozhodnutí soudu
o své povinnosti poskytnout pojistné plnění.
g) Identifikovat účastníka pojištění v rozsahu stanoveném zákonem a zvláštním právním
předpisem.

Kalkulator

Novinky

Sleva 30% na pojištění majetku

Sjednejte si pojištění svého majetku nyní o 30% levněji. Zjistěte více »

První povinné ručení bez závazků

Wustenrot pojišťovna zavádí inovované povinné ručení - od 4.9.2012 nabízi Wustenrot vyšší bonusy pro řidiče jezdící bez nehod. Navíc přináší jediněčnou nabídku na českém trhu - možnost kdykoliv ukončit pojištění. více »

Sjednejte si nové pojištění WÜSTENROT ProAuto

Sjednejte si nové komplexní pojištění vozidel WÜSTENROT ProAuto, které spojuje povinné ručení a havarijní pojištění více »