1. Pojistník a pojištěný je kromě povinností stanovených v obecně závazných právních předpisech
povinen:
a) při sjednávání pojištění předložit pojistiteli na jeho žádost potřebné doklady, informace
a vysvětlení k ověření správnosti a úplnosti údajů potřebných pro uzavření pojistné
smlouvy a pro stanovení výše pojistného; jestliže v době uzavření pojistné smlouvy
nejsou některé údaje týkající se vozidla známy, je pojistník povinen je pojistiteli sdělit
ve lhůtě, kterou pojistitel určí, nejpozději však do 15 dnů od uzavření pojistné smlouvy;
v případě přiznání bonusu je pojistník povinen pojistiteli předložit originál posledního
potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a o škodním průběhu zaniklého pojištění
do dvou měsíců od počátku pojištění,
b) kdykoli v době trvání pojištění odpovědnosti předložit pojistiteli na jeho žádost potřebné
doklady, informace a vysvětlení k ověření údajů, na základě kterých byla uzavřena
pojistná smlouva a stanovena výše pojistného, c) pravdivě a úplně písemně odpovědět na všechny otázky pojistitele,
d) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli každou změnu týkající se osobních
údajů, které uvedl v pojistné smlouvě, a změnu údajů týkajících se vozidla nebo
jeho technického stavu,
e) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu každou změnu podmínek, za kterých
bylo pojištění odpovědnosti uzavřeno, především pokud má tato změna podstatný
vliv na výši pojistného,
f) udržovat vozidlo v dobrém technickém a výrobcem předepsaném stavu,
g) bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně uzavření pojištění odpovědnosti
s jiným pojistitelem,
h) dbát na to, aby pojistná událost nenastala; především nesmí porušovat povinnosti
směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu právními předpisy
uloženy nebo které na sebe převzal pojistnou smlouvou; nesmí rovněž trpět
porušování těchto povinností ze strany jiných osob,
i) vykonat potřebná opatření k omezení rozsahu škody, pokud nastane škodní
událost, ze které by mohla pojistiteli nebo České kanceláři pojistitelů vzniknout
povinnost plnit,
j) písemně a bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik škodní události
s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události,
k) po oznámení škodní události postupovat podle pokynů pojistitele, předložit
v dohodnuté lhůtě doklady, které si pojistitel vyžádá, a umožnit pojistiteli vyhotovení
kopií těchto dokladů a provedení šetření příčin a rozsahu vzniklé škody; dále bez
souhlasu pojistitele zcela ani zčásti neuznat a neuspokojit žádný nárok vyplývající
z pojištění odpovědnosti,
l) bez zbytečného odkladu pojistiteli písemně oznámit, že proti němu bylo uplatněno
právo na náhradu škody a vyjádřit se k požadované náhradě a její výši,
m) bez zbytečného odkladu pojistiteli písemně oznámit, že v souvislosti se škodní
událostí bylo zahájeno správní nebo trestní řízení, a zajistit, aby byl pojistitel
informován o jeho průběhu a výsledcích,
n) bez zbytečného odkladu pojistiteli písemně oznámit, že nárok na náhradu škody
byl poškozeným uplatněn v řízení u soudu nebo u jiného příslušného orgánu,
pokud se pojištěný o této skutečnosti dozví a postupovat v řízení v souladu
s pokyny pojistitele,
o) vznést námitku promlčení, neuzavřít soudní smír, neumožnit vydání rozsudku pro
zmeškání. Poruší–li pojištěný tuto povinnost a toto porušení bude mít podstatný
vliv na rozsah povinnosti pojistitele plnit, má pojistitel proti pojištěnému právo na
přiměřenou náhradu toho, co za něj plnil.
p) bez zbytečného odkladu pojistiteli písemně oznámit, že nastaly okolnosti
odůvodňující přechod práva na pojistitele podle článku 27 těchto VPP – POV/02,
a odevzdat jí doklady potřebné pro uplatnění těchto práv,
q) po zániku pojištění odpovědnosti bez zbytečného odkladu odevzdat pojistiteli
zelenou kartu,
r) poskytovat pojistiteli údaje o vzniku, změně a zániku pojištění odpovědnosti,
s) bez zbytečného prodlení pojistiteli uhradit případný postih, na který vzniklo
pojistiteli právo podle těchto VPP – POV/02 a podle zákona,
t) je povinen oznámit příslušným policejním orgánům každou škodní událost
ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
2. Všechna ustanovení pojistné smlouvy a povinnosti vyplývající z právních předpisů,
týkající se pojistníka, resp. pojištěného, se přiměřeně vztahují na všechny osoby, které
uplatňují nárok na pojistné plnění. Tyto osoby rovněž odpovídají za plnění předepsaných
povinností ke zmírnění škody a povinností směřujících k předcházení a odvrácení škod.
3. Pokud pojistník, případně pojištěný, vědomě poruší povinnosti uvedené v odst. 1 tohoto
článku, má pojistitel vůči pojistníkovi, případně pojištěnému, právo na přiměřenou
náhradu toho, co za něho plnila, přiměřeně vlivu, který mělo toto porušení na rozsah
a výši její povinnosti plnit.
4. Na žádost poškozeného je pojištěný povinen bez zbytečného odkladu poskytnout
poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva na náhradu škody, zejména:
a) své jméno, popřípadě jména, a příjmení a bydliště, název nebo obchodní firmu a sídlo,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení a bydliště, název nebo obchodní firmu a sídlo,
popřípadě též místo podnikání vlastníka vozidla,
c) obchodní firmu a sídlo pojišťovny,
d) číslo pojistné smlouvy a
e) státní poznávací značku vozidla, kterým byla škoda způsobena.
5. Porušením základních povinností při provozu vozidla na pozemních komunikacích se pro
účely těchto VPP – POV/02 rozumí:
a) provozování vozidla, které svojí konstrukcí a technickým stavem neodpovídá
požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osob,
přepravovaných osob a věcí,
b) provozování vozidla, jehož technická způsobilost k provozu nebyla schválena,
c) řízení vozidla osobou, která není držitelem příslušného řidičského oprávnění, s výjimkou
řízení vozidla osobou, která se učí vozidlo řídit nebo skládá zkoušku z řízení vozidla,
a to vždy pouze pod dohledem oprávněného učitele nebo řidiče cvičitele individuálního
výcviku,
d) řízení vozidla osobou, které byl uložen zákaz činnosti řídit vozidlo, v době tohoto zákazu,
e) řízení vozidla osobou, která při řízení vozidla byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo
psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo,
f) předání řízení vozidla osobě uvedené v písmenech c), d) nebo e).

Kalkulator

Novinky

Sleva 30% na pojištění majetku

Sjednejte si pojištění svého majetku nyní o 30% levněji. Zjistěte více »

První povinné ručení bez závazků

Wustenrot pojišťovna zavádí inovované povinné ručení - od 4.9.2012 nabízi Wustenrot vyšší bonusy pro řidiče jezdící bez nehod. Navíc přináší jediněčnou nabídku na českém trhu - možnost kdykoliv ukončit pojištění. více »

Sjednejte si nové pojištění WÜSTENROT ProAuto

Sjednejte si nové komplexní pojištění vozidel WÜSTENROT ProAuto, které spojuje povinné ručení a havarijní pojištění více »