1. Pojistné se u pojištění odpovědnosti stanoví ve výši zabezpečující trvalou splnitelnost
nároků vzniklých provozováním pojištění odpovědnosti, zejména dostatečnou tvorbu aktiv,
jejichž zdrojem jsou technické rezervy podle zvláštního právního předpisu upravujícího
pojišťovnictví, a úhradu příspěvků České kanceláři pojistitelů.
2. Při sjednávání výše pojistného za pojištění odpovědnosti v pojistné smlouvě je pojistitel
povinen zohlednit předchozí škodní průběh pojištění odpovědnosti pojistníka, a to slevou na
pojistném v případě bezeškodního průběhu pojištění, nebo přirážkou k pojistnému v případě
výplaty pojistného plnění z pojištění odpovědnosti. Při zohlednění předcházejícího škodního
průběhu pojistitel nepřihlíží k době přerušení pojištění odpovědnosti. V takovém případě se
při zohlednění předcházejícího škodního průběhu doba přerušení pojištění odpovědnosti
nezapočítává do pojistné doby tohoto pojištění.
3. Pojistitel je oprávněn ověřit si u pojištěného správnost údajů a dokladů rozhodných pro
stanovení pojistného.
4. Ke konci každého pojistného, resp. splátkového období pojistitel vyhodnotí škodní průběh
pojištění a podle jeho výsledku přizná pojistníkovi slevu na pojistném (bonus) nebo uplatní
vůči pojistníkovi přirážku k pojistnému (malus). Změna stupně bonusu a malusu není
považována za úpravu běžného pojistného na další pojistné období ve smyslu článku 26
odstavce 11. V případě, že pojistník do jednoho měsíce od poskytnutí pojistného plnění
pojistitelem poškozenému nahradí pojistiteli to, co pojistitel za pojištěného poškozenému
plnil, platí podmínky pojištění, jako by k pojistné události nedošlo.
5. V případě, že vozidlo je používáno jako vozidlo taxislužby, autopůjčovny nebo jde o vozidlo
s právem přednostní jízdy, má pojistitel nárok na uplatnění přirážky 100 % k ročnímu pojistnému.
6. Zanikne-li pojištění odpovědnosti před uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno,
má pojistitel právo na pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém pojištění odpovědnosti
zaniklo. Zbývající část zaplaceného pojistného je pojistitel povinen vrátit. Nastala-li
v době do zániku pojištění odpovědnosti škodní událost, vzniká pojistiteli právo na pojistné
podle věty první; povinnost vrátit zbývající část pojistného má pouze tehdy, jestliže mu z této
škodní události nevznikne povinnost plnit. Jestliže pojistník vypoví pojištění odpovědnosti
do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy, má pojišťovna právo na pojistné do zániku
pojištění.
7. Nezaplacením pojistného se pojištění odpovědnosti nepřerušuje.

Kalkulator

Novinky

Sleva 30% na pojištění majetku

Sjednejte si pojištění svého majetku nyní o 30% levněji. Zjistěte více »

První povinné ručení bez závazků

Wustenrot pojišťovna zavádí inovované povinné ručení - od 4.9.2012 nabízi Wustenrot vyšší bonusy pro řidiče jezdící bez nehod. Navíc přináší jediněčnou nabídku na českém trhu - možnost kdykoliv ukončit pojištění. více »

Sjednejte si nové pojištění WÜSTENROT ProAuto

Sjednejte si nové komplexní pojištění vozidel WÜSTENROT ProAuto, které spojuje povinné ručení a havarijní pojištění více »