1. Pokud v pojistné smlouvě není dohodnuto jinak, pojistitel za pojištěného nehradí:
a) škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena,
b) škodu podle článku 2 odst. 2 písm. b) a c) těchto VPP-POV/02, za kterou pojištěný
odpovídá svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodní události žili
ve společné domácnosti, s výjimkou škody podle článku 2 odst. 2 písm. c), jestliže tato
škoda souvisí se škodou podle článku 2 odst. 2 písm. a),
c) škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech
přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto
vozidlem přepravovaná osoba v době škodní události na sobě nebo u sebe, a to
v rozsahu, v jakém pojištěný za škodu odpovídá,
d) škodu podle článku 2 odst. 2 písm. b) a c) těchto VPP-POV/02, vzniklou mezi vozidly
jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, jakož i škodu na věcech
přepravovaných těmito vozidly, nejedná-li se o škodu způsobenou provozem jiného
vozidla,
e) škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,
f) náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo
důchodů z důchodového pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením,
které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato škoda způsobena,
g) škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém
závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při
tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních
komunikacích,
h) škodu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má
tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí,
i) škodu, kterou se pojištěný zavázal uhradit nebo uhradil nad rámec stanovený právními
předpisy.
2. Byla-li škoda způsobena vlastníkovi vozidla provozem jeho vozidla, které v době vzniku
škody řídila jiná osoba, nebo osobě, která s vozidlem, jehož provozem byla této osobě
škoda způsobena, oprávněně nakládá jako s vlastním nebo se kterým oprávněně vykonává
právo pro sebe, a jestliže v době vzniku škody řídila vozidlo jiná osoba, je pojišťovna
povinna uhradit tomuto vlastníku nebo této osobě pouze škodu podle článku 2 odst. 2 písm.
a) těchto VPP-POV/02, včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného
zdravotního pojištění a regresního nároku podle článku 2 odst. 3 těchto VPP-POV/02.
3. V případě střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby, se škoda způsobená této
osobě hradí pouze tehdy, jestliže jde o různé provozovatele vozidel zúčastněných na vzniku
škodní události a jestliže není současně tato osoba provozovatelem vozidla, na němž byla
tato škoda způsobena.

Kalkulator

Novinky

Sleva 30% na pojištění majetku

Sjednejte si pojištění svého majetku nyní o 30% levněji. Zjistěte více »

První povinné ručení bez závazků

Wustenrot pojišťovna zavádí inovované povinné ručení - od 4.9.2012 nabízi Wustenrot vyšší bonusy pro řidiče jezdící bez nehod. Navíc přináší jediněčnou nabídku na českém trhu - možnost kdykoliv ukončit pojištění. více »

Sjednejte si nové pojištění WÜSTENROT ProAuto

Sjednejte si nové komplexní pojištění vozidel WÜSTENROT ProAuto, které spojuje povinné ručení a havarijní pojištění více »