1. Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, sjednává se pojištění odpovědnosti na dobu
neurčitou s pojistným obdobím jeden rok. Začátek pojištění je 00.00 hodina a minuta dne
následujícího po uzavření pojistné smlouvy, pokud není v pojistné smlouvě uveden jiný
začátek pojištění.
2. Pojištění odpovědnosti zaniká z těchto důvodů:
a) dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou
odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla,
b) dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel, zaniklo; vozidlo zanikne
okamžikem, kdy nastane nevratná změna znemožňující jeho provoz,
c) dnem dočasného nebo trvalého vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel,
d) odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení vozidla přesně určit, považuje se vozidlo za
odcizené, jakmile Policie České republiky přijala oznámení o odcizení vozidla,
e) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce
k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi a současně vlastníkovi
vozidla, pokud jde o osobu odlišnou od pojistníka; tato lhůta nesmí být kratší než
1 měsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění
odpovědnosti v případě nezaplacení dlužného pojistného; lhůtu stanovenou pojistitelem
v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části lze před jejím uplynutím dohodou
prodloužit,
f) výpovědí podle § 22 zákona o pojistné smlouvě,
g) dohodou,
h) uplynutím doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno.
3. Zanikne-li vozidlo, které podléhá evidenci vozidel, je dnem zániku pojištění odpovědnosti
den jeho trvalého vyřazení z evidence vozidel podle odstavce 2 písm. c) tohoto článku VPP2

POV/01 s výjimkou případu, kdy osoba oprávněná k tomuto evidenčnímu úkonu nemohla
z důvodů nezávislých na její vůli tuto povinnost splnit a jestliže ji splnila bezodkladně, kdy
tyto překážky pominuly. V takovém případě je dnem zániku pojištění odpovědnosti den, kdy
takové vozidlo zaniklo.
4. Zaniklo–li společné jmění manželů (dále jen SJM) smrtí nebo prohlášením za mrtvého toho
z manželů, který uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla patřícího do
SJM, vstupuje do pojištění na jeho místo pozůstalý manžel nebo manželka, pokud je nadále
vlastníkem nebo spoluvlastníkem vozidla. Zaniklo–li SJM jinak, považuje se za toho, kdo
uzavřel smlouvu o pojištění ten z manželů, kterému pojištěné vozidlo připadlo při vypořádání
SJM.
5. Všechna ustanovení pojistné smlouvy a povinnosti vyplývající z právních předpisů, které se
týkají pojistníka, resp. pojištěného, se přiměřeně vztahují na všechny osoby, které uplatňují
nároky na pojistné plnění. Tyto osoby rovněž odpovídají za plnění předepsaných povinností
ke zmírnění škody a povinností směřujících k předcházení a odvrácení škod.
6. Pojištění odpovědnosti zaniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti uvedené v odst. 2 nebo
v odst. 3 tohoto článku. Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli
skutečnosti uvedené v odst. 2 písm. a) až d) tohoto článku.
7. Změny v pojistné smlouvě je možné učinit jen písemnou dohodou účastníků pojistné smlouvy.
8. Pro všechny právní úkony týkající se pojištění se vyžaduje písemná forma, jinak jsou neplatné.

Kalkulator

Novinky

Sleva 30% na pojištění majetku

Sjednejte si pojištění svého majetku nyní o 30% levněji. Zjistěte více »

První povinné ručení bez závazků

Wustenrot pojišťovna zavádí inovované povinné ručení - od 4.9.2012 nabízi Wustenrot vyšší bonusy pro řidiče jezdící bez nehod. Navíc přináší jediněčnou nabídku na českém trhu - možnost kdykoliv ukončit pojištění. více »

Sjednejte si nové pojištění WÜSTENROT ProAuto

Sjednejte si nové komplexní pojištění vozidel WÜSTENROT ProAuto, které spojuje povinné ručení a havarijní pojištění více »