1. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která ve smyslu právních předpisů
odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.
2. Pojištěný má nárok, aby za něj pojistitel v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku
nahradil poškozenému
a) způsobenou škodu na zdraví nebo usmrcením,
b) způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu
vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,
c) ušlý zisk,
d) účelně vynaložené náklady spojené s právním zastupováním při uplatňování nároků
podle písmen a) až c); v souvislosti se škodou podle písmene b) nebo c) však jen
v případě marného uplynutí lhůty podle § 9 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb. nebo
neoprávněného odmítnutí anebo neoprávněného krácení pojistného plnění pojistitelem,
pokud poškozený svůj nárok uplatnil a prokázal a pokud ke škodní události, ze které tato
škoda vznikla a za kterou pojištěný odpovídá, došlo v době trvání pojištění odpovědnosti.
3. Pojištěný má dále právo, aby za něj pojistitel uhradil příslušnou zdravotní pojišťovnou
uplatněný a prokázaný nárok na náhradu nákladů vynaložených na zdravotní péči hrazenou
z veřejného zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění,
jestliže zdravotní pojišťovna vynaložila tyto náklady na zdravotní péči poskytnutou poškozenému,
pokud ke škodní události, ze které tato škoda vznikla a za kterou pojištěný odpovídá,
došlo v době trvání pojištění odpovědnosti. To platí obdobně i v případě regresní náhrady
předepsané pojištěnému k úhradě podle zákona upravujícího nemocenské pojištění.
4. Plnění z jedné škodní události pojistitel poskytne do limitu pojistného plnění (nejvyšší hranice
plnění), který je uveden v pojistné smlouvě.
5. V případě škody způsobené provozem tuzemského vozidla na území jiného členského státu
se rozsah pojištění odpovědnosti řídí právní úpravou tohoto jiného členského státu, pokud
podle zákona nebo podle pojistné smlouvy není tento rozsah širší.
6. Na škodu způsobenou provozem vozidla občanovi členského státu během jeho přímé cesty
mezi dvěma územími členských států se vztahuje právní úprava toho členského státu, na
jehož území má vozidlo obvyklé stanoviště, pokud se na území, kterým taková osoba projíždí
a na kterém došlo k události, z níž škoda vznikla, nevztahuje působnost žádné národní
kanceláře pojistitelů.

Kalkulator

Novinky

Sleva 30% na pojištění majetku

Sjednejte si pojištění svého majetku nyní o 30% levněji. Zjistěte více »

První povinné ručení bez závazků

Wustenrot pojišťovna zavádí inovované povinné ručení - od 4.9.2012 nabízi Wustenrot vyšší bonusy pro řidiče jezdící bez nehod. Navíc přináší jediněčnou nabídku na českém trhu - možnost kdykoliv ukončit pojištění. více »

Sjednejte si nové pojištění WÜSTENROT ProAuto

Sjednejte si nové komplexní pojištění vozidel WÜSTENROT ProAuto, které spojuje povinné ručení a havarijní pojištění více »