1. Pro přiznání bonusu a malusu při uzavření pojistné smlouvy, jakož i v průběhu trvání
pojištění odpovědnosti je rozhodující rozhodná doba. Rozhodná doba je doba nepřerušeného
trvání pojištění odpovědnosti pojistníka, která se počítá v celých ukončených měsících,
snížená za každou rozhodnou událost o 36 měsíců. Rozhodná doba se pro účely přiznání
bonusu, resp. uplatnění malusu, sleduje od počátku pojištění odpovědnosti, nejdříve však
od 1.1.2000.
2. Rozhodnou událostí je každá škodní událost, bez ohledu na míru účasti pojištěného na
vzniklé škodě, ze které pojistiteli vznikla povinnost poskytnout pojistné plnění.
3. Za rozhodnou událost se nepovažuje:
a) škodní událost, ze které se následně zjistí, že pojistitel nemá povinnost poskytnout
pojistné plnění,
b) pojistná událost, za kterou byla pojistiteli poskytnuta náhrada toho, co za pojištěného
plnila,
c) pojistná událost, která nastala při neoprávněném užívání cizí věci ve smyslu trestního
zákona § 249 nebo § 50 písm. b) zákona o přestupcích.
4. Při uzavírání pojistné smlouvy se započítává rozhodná doba a přiznává bonus, resp. uplatňuje
malus podle naposledy vydaného potvrzení o době trvání a škodním průběhu zaniklého
pojištění, avšak pouze pro vozidlo téhož druhu. K jednomu vozidlu je možné uplatnit jen
jedno potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodním průběhu zaniklého pojištění.
Přiznání bonusu / uplatnění malusu v průběhu pojištění odpovědnosti se uskutečňuje na základě
vyhodnocení rozhodné doby a zohlednění předpisu pojistného na následující pojistné
období, resp. následující splátkové období. Změna stupně bonusu a malusu se nepovažuje
za úpravu běžného pojistného na další pojistné období podle článku 26 odstavce 11 těchto
VPP-POV/02. Bonusem se rozumí sleva na pojistném za kladnou dobu škodního průběhu.
Malusem se rozumí přirážka k pojistnému za zápornou dobu škodního průběhu.
5. Při uzavírání pojistné smlouvy je pojistitel oprávněn přiznat pojistníkovi bonus i na základě
jeho čestného prohlášení o tom, kolik měsíců předcházejících začátku pojištění odpovědnosti
měl pojištění odpovědnosti u předchozího pojistitele a kolik škodních událostí měl
z těchto pojištění odpovědnosti. Jestliže však pojistník do 2 měsíců ode dne začátku
pojištění nedoručí pojistiteli originál posledního vydaného potvrzení o době trvání pojištění
odpovědnosti a škodním průběhu zaniklého pojištění u jiného pojistitele, které potvrzuje údaje
jím uvedené v čestném prohlášení, je pojistitel oprávněn s účinností od začátku pojištění
odejmout pojistníkovi bonus, v jehož důsledku bylo sníženo roční pojistné na základě čestného
prohlášení pojistníka podle první věty tohoto odstavce, a zároveň je pojistitel oprávněn
požadovat od pojistníka zaplacení částky dlužného pojistného, o kterou bylo sníženo roční
pojistné na základě čestného prohlášení pojistníka podle první věty tohoto odstavce. To
samé platí, jestliže pojistitel na základě vydaného potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti
a škodním průběhu zaniklého pojištění v jiné pojišťovně zjistí, že čestné prohlášení
pojistníka je nepravdivé.
6. Pokud se pojistitel dozví o rozhodné události až poté, co stanovil pojistné na další pojistné
období, má právo na náhradu vzniklého rozdílu.
7. Pojistitel umožňuje převod prokázané rozhodné doby na manžela/manželku pojistníka
a z fyzické osoby nepodnikatele na fyzickou osobu podnikatele a naopak.
8. Stupeň bonusu a malusu:
Stupeň bonusu Rozhodná doba Bonus (sleva)
B8 96 měsíců a víc 60%
B7 84 - 95 měsíců 55%
B6 72 - 83 měsíců 50%
B5 60 - 71 měsíců 45%
B4 48 - 59 měsíců 40%
B3 36 - 47 měsíců 30%
B2 24 - 35 měsíců 20%
B1 12 - 23 měsíce 10%
Základní stupeň Rozhodná doba Bonus (sleva)
Z 0 - 11 měsíců 0%
Stupeň malusu Rozhodná doba Malus (přirážka)
M1 -12 až -1 měsíc 30%
M2 -36 až -13 měsíců 90%
M3 -37 měsíců a méně 150%

Kalkulator

Novinky

Sleva 30% na pojištění majetku

Sjednejte si pojištění svého majetku nyní o 30% levněji. Zjistěte více »

První povinné ručení bez závazků

Wustenrot pojišťovna zavádí inovované povinné ručení - od 4.9.2012 nabízi Wustenrot vyšší bonusy pro řidiče jezdící bez nehod. Navíc přináší jediněčnou nabídku na českém trhu - možnost kdykoliv ukončit pojištění. více »

Sjednejte si nové pojištění WÜSTENROT ProAuto

Sjednejte si nové komplexní pojištění vozidel WÜSTENROT ProAuto, které spojuje povinné ručení a havarijní pojištění více »