Článek 1 – Výklad pojmů

Pro účely pojištění odpovědnosti se rozumí

1. vozidlem silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus; za vozidlo se nepovažuje vozík pro invalidy, potahové vozidlo a nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěší osobou, jízdní kolo a koloběžka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl,

2. pojistitelem pojišťovna, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna provozovat na území České republiky pojištění odpovědnosti,

3. pojistníkem ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění odpovědnosti,

4. pojištěným ten, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění odpovědnosti vztahuje; v případě připojištění skla je pojištěným vlastník vozidla a v případě úrazového připojištění je pojištěným každý, kdo se v době pojistné události nacházel ve vozidle,

5. poškozeným ten, komu byla provozem vozidla způsobena škoda a má právo na náhradu

škody podle zákona,

6. škodní událostí způsobení škody provozem vozidla,

7. Českou kanceláří pojistitelů profesní organizace sdružující pojišťovny, které jsou v České

republice oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti,

8. zelenou kartou mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena

smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného

v tomto osvědčení,

9. členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský

prostor,

10. územím, na kterém má vozidlo obvyklé stanoviště,území státu, jehož státní poznávací

značkou nebo jinou registrační značkou je vozidlo opatřeno, bez ohledu na to, zda uvedená

značka je trvalá nebo dočasná, nebo

a) území státu, v němž jiná rozlišovací značka byla vydána, jestliže vozidlo nepodléhá

evidenci vozidel, ale na vozidle je umístěna jiná rozlišovací značka, která je obdobou

státní poznávací značky, nebo

b) území státu, v němž má vlastník nebo spoluvlastník (dále jen „vlastník“) vozidla bydliště,

jestliže se pro takové vozidlo nevyžaduje ani registrační značka ani značka přidělená

pojistitelem nebo jiná rozlišovací značka, která je obdobou státní poznávací značky,

nebo

c) území státu, ve kterém došlo ke škodní události, jestliže se jedná o vozidlo bez státní

poznávací značky, přestože mělo být takovou značkou opatřeno, nebo o vozidlo se

státní poznávací značkou či jinou registrační značkou, která neodpovídá nebo přestala

odpovídat vozidlu, a to v případech poskytnutí plnění podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona.

11. pojistnou událostí vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění,

12. pojistným obdobím jeden rok tj. doba která začíná běžet v 00.00 hodin dne uvedeného

v pojistné smlouvě jako začátek pojištění a končí uplynutím jednoho roku v 00.00 hodin dne,

který se svým číslem shoduje se dnem začátku pojištění. Je-li začátek pojištění 29. února

(přestupný rok), připadne konec pojistného roku vždy na poslední den měsíce,

13. věcmi na sobě nebo při sobě věci spojené s účelem cesty, v žádném případě ne věci, které

se svojí povahou nebo množstvím uvedenému účelu vymykají (náklad); v osobním motorovém

vozidle a autobuse jde o věci přepravované v zavazadlovém prostoru nebo na střeše;

v nákladním motorovém vozidle jde jen o věci v kabině vozidla,

14. splátkovým obdobím období mezi splatnostmi dvou po sobě následujících splátek

pojistného,

15. dozorčím orgánem Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,

16. základními asistenčními službami služby poskytované pojistitelem, podle platného seznamu

asistenčních služeb odevzdaného pojistníkovi. Pojistitel je oprávněn tyto asistenční

služby jednostranně měnit, přičemž aktuální a pro pojistníka platný seznam těchto služeb je

pojistníkovi doručen po provedené změně.

17. limitem pojistného plnění je nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodní události,

18. oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události vznikl nárok na pojistné

plnění.

Kalkulator

Novinky

Sleva 30% na pojištění majetku

Sjednejte si pojištění svého majetku nyní o 30% levněji. Zjistěte více »

První povinné ručení bez závazků

Wustenrot pojišťovna zavádí inovované povinné ručení - od 4.9.2012 nabízi Wustenrot vyšší bonusy pro řidiče jezdící bez nehod. Navíc přináší jediněčnou nabídku na českém trhu - možnost kdykoliv ukončit pojištění. více »

Sjednejte si nové pojištění WÜSTENROT ProAuto

Sjednejte si nové komplexní pojištění vozidel WÜSTENROT ProAuto, které spojuje povinné ručení a havarijní pojištění více »